Mae Llywodraeth Cymru wedi cymryd y penderfyniad anodd i orfodi clo byr am bythefnos. Rwy’n cydnabod yr angen i weithredu yn fuan a phenderfynol i atal lledaeniad COVID-19.

Seiliwyd y penderfyniad hwn ar gyngor gwyddonol i amddiffyn iechyd ein pobl mwyaf agored i niwed a chyfyngu ar y niwed a wneir gan y clefyd hwn.

Er fy mod yn cefnogi’r penderfyniad – ac rwy’n erfyn ar bob un yng Nghymru i ddilyn y cyngor a’r arweiniad a osodir gan Lywodraeth Cymru fel y gallwn roi gwell cyfle i’n gwasanaeth iechyd ymdopi â’r gaeaf sydd o’n blaenau – rhaid i ni weithio i ddeall effaith y clo byr hwn, ac unrhyw gyfyngiadau symud yn y dyfodol, ar ein plant a phobl ifanc.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn ei gwneud yn ofynol i Lywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus wneud penderfyniadau mewn ffordd sy’n cwrdd ag anghenion heddiw heb gyfaddawdu gallu cenedlaethau’r dyfodol i gwrdd â’u hanghenion hwythau.

Yn fy rôl fel gwarcheidwad cenedlaethau’r dyfodol, rwy’n trafod gyda Llywodraeth Cymru eu hystyriaeth o’u dyletswyddau o dan y Ddeddf.

Rwyf wedi gofyn am gael gweld y dystiolaeth a ddefnyddir gan Lywodraeth Cymru, i sicrhau eu bod yn gweithredu yn unol â’r Ddeddf a’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn eu hymatebion i’r pandemig yn y tymor byr a’r hirdymor.

Tra gellid ystyried wythnos allan o’r ystafell ddosbarth fel trafferth bach, bydd yr effaith, yn arbennig ar bobl ifanc agored i niwed yn cynyddu ac yn gwaethygu amla’i gyd y bydd yn digwydd.

Rwy’n croesawu’r penderfyniad i gadw ysgolion cynradd ar agor a chaniatáu i ddisgyblion blynyddoedd saith ac wyth i ddychwelyd i’r ysgol ar ôl hanner tymor.

Rwy’n falch i glywed y bydd disgyblion blwyddyn 9 ac uwch yn ymgymryd á dysgu hunan-gyfeiriol gyda chymorth athrawon; fodd bynnag, mae ysgolion yn darparu mwy nag addysg.

Mae’n hollbwysig bod effeithiau hirdymor ar iechyd meddyliol a chorfforol a llesiant pobl ifanc yn ganolbwynt penderfyniadau.

Dylid rhoi blaenoriaeth i atal cenhedlaeth COVID-19.

Rwyf wedi cynghori Llywodraeth Cymru bod angen i ysgolion gael eu hystyried fel seilwaith cenedlaethol critigol yn y dyfodol er mwyn osgoi cloi pellach rhag bod yn ymateb hirdymor.