Gallai tlodi tanwydd gael ei ddileu yng Nghymru erbyn 2030 os yw Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i gynllun tymor hir i wella effeithlonrwydd ein cartrefi, meddai Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru.

Gallai tlodi tanwydd gael ei ddileu yng Nghymru erbyn 2030 os yw Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i gynllun tymor hir i wella effeithlonrwydd ein cartrefi, meddai Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru. 

Mae angen cynllun buddsoddi gwerth £15bn ar gyfer tai ar frys a byddai, yn ôl Sophie Howe mewn adroddiad newydd, yn “arloesol” i economi Cymru ac yn helpu Cymru a’r DU i gyrraedd eu targedau allyriadau carbon. 

Byddai’r cynllun tymor hir i ‘ôl-osod’* cartrefi i leihau’r galw am wres / ynni yn creu 26,500 o swyddi erbyn 2030, gan arbed cannoedd o bunnoedd i dalwyr biliau bob blwyddyn, tra hefyd yn gwella a moderneiddio stoc dai Cymru – ac mae’r comisiynydd eisiau Llywodraeth Cymru a San Steffan i ymgymryd â’r her gyda’n gilydd. 

Mae gan Gymru rai o’r tai hynaf a lleiaf effeithlon yng Ngorllewin Ewrop ac mae tua 155,000 (12%) o gartrefi Cymru mewn tlodi tanwydd**, ffigur a allai fod yn uwch hyd yn oed, oherwydd effaith economaidd Covid-19. 

Mae mwy na 66,000 o aelwydydd yng Nghymru ar ei hôl hi gyda’u biliau ynni ers dechrau’r pandemig, meddai Cyngor ar Bopeth, ac mae pobl anabl bedair gwaith yn fwy tebygol o fod mewn dyled ynni. 

Yn ôl y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth mewn Iechyd a Gofal, mae gan bobl fregus sy’n byw mewn cartref oer siawns uwch o risg o drawiad ar y galon, strôc, problemau anadlu, ffliw, iselder ysbryd a chwympiadau. 

Mae adroddiad newydd y comisiynydd, Cartrefi addas ar gyfer y Dyfodol: Yr Her Ôl-osod, mewn partneriaeth â New Economics Foundation, yn canfod y gallai rhaglen datgarboneiddio tai yng Nghymru gael effaith enfawr ar lesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru trwy: 

 • Ddileu tlodi tanwydd ac arbed £8.3bn mewn biliau ynni erbyn 2040.
 • Leihau’r straen ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol, yn enwedig yn ystod y gaeaf – gan arbed costau i’r GIG o £4.4bn erbyn 2040. 
 • Creu diwydiannau, sgiliau a swyddi newydd, yn seiliedig ar gadwyni cyflenwi lleol – 26,500 o swyddi newydd erbyn 2030, gan helpu i wneud iawn am effaith economaidd a cholli swyddi y pandemig. Gallai swyddi gynnwys mewn meysydd fel gosod paneli solar a phympiau gwres o’r ddaear, asesu a chydlynu ôl-osod. Mae llawer ohonynt yn rolau lle gall crefftau presennoluwchsgilio/ ailhyfforddi iddynt, trwy ‘grefftau cyflenwi’ fel trydanwr, plymwr, plastrwr. 
 • Creu £19.32bn mewn CMC ychwanegol a £3.54bn o fudd-dal treth net erbyn 2030.

Mae gan Lywodraeth Cymru ddyletswydd gyfreithiol i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr niweidiol i gyrraedd*** sero net erbyn 2050 – a daw 10% o allyriadau Cymru o’r sector preswyl, un o’r ardaloedd arafaf ledled y DU i ddatgarboneiddio 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru ddefnyddio meddwl cydgysylltiedig i ddatblygu atebion tymor hir ac atal problemau, a dylid defnyddio’r dull ‘Ôl-osod a Mwy’, i wella cymunedau yn unol â’r Ddeddf, er y dylid trin buddsoddiad tai fel seilwaith hanfodol – mor bwysig â thrafnidiaeth gyhoeddus a phwer. 

Y poblogaethau tlotaf a mwyaf ymylol sy’n lleiaf cyfrifol am newid yn yr hinsawdd ond y rhai mwyaf tebygol o fod yn agored i’w effeithiau negyddol, yn fwy agored i niwed a bod â’r adnoddau lleiaf i ymateb, ymdopi ac adfer, felly dylai Cymru dargedu’r cartrefi gwaethaf yn gyntaf, darganfydda’r adroddiad. 

Mae angen i Lywodraeth Cymru hefyd fynd i’r afael ar frys â’r bylchau sgiliau mewn swyddi ôl-osod, o ran niferoedd ac amrywiaeth, neu fentro cael gweithlu heb ei baratoi’n ddigonol. 

Mae’r adroddiad hefyd yn awgrymu bod Cwmni Gwasanaeth Ynni Cymru newydd wedi’i sefydlu i gydlynu ac ariannu gwelliannau, gyda gofynion cyfreithiol newydd i berchnogion tai ddod â’u cartrefi i safon, ochr yn ochr â benthyciadau i gefnogi’r gwelliannau. 

Ond dywedodd Ms Howe mai mater i lywodraethau Cymru a’r DU yw ariannu’r her ôl-osod. Mae hi eisiau i’r ddwy weinyddiaeth weithio gyda’i gilydd, gan ddefnyddio’r holl ysgogiadau ariannol sydd ar gael iddynt, i ddangos eu difrifoldeb ar weithredu yn yr hinsawdd yn y cyfnod cyn COP, prif gynhadledd hinsawdd y Cenhedloedd Unedig yn Glasgow ym mis Tachwedd. 

Dywedodd Ms Howe: “Mae’r argyfwng hinsawdd a thlodi tanwydd yn ddwy ran o’r un broblem ac os ydym yn wirioneddol benderfynol o’i datrys, mae angen camau polisi uchelgeisiol a rhyng-gysylltiedig arnom. 

“Ar hyn o bryd mae gennym gyfle i wneud rhywbeth sy’n newid bywyd i’r teuluoedd, pensiynwyr a phobl na allant fforddio cynhesu eu cartrefi yn iawn, a dileu tlodi tanwydd am genedlaethau i ddod. 

“Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn dweud, yn ôl y gyfraith, bod yn rhaid i’r ffordd rydyn ni’n cyrraedd sero net wella llesiant Cymru yn ei gyfanrwydd. 

“Nid dyhead yn unig yw cynllun tymor hir i ddatgarboneiddio stoc dai Cymru, mae’n anghenraid llwyr – a dyma’r unig ffordd i dynnu miloedd o bobl allan o dlodi tanwydd fel rhan o adferiad gwyrdd, cyfiawn a chyfartal go iawn – a dangos pa mor bell y gallwn fynd fel gwlad wrth i’r byd frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. ” 

Dyfyniadau ategol

Dywedodd Jack Wilkinson-Dix, Swyddog Polisi, yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni: “Gallwn gyrraedd targedau lleihau allyriadau carbon Cymru wrth wella bywydau’r holl breswylwyr a mynd i’r afael â thlodi tanwydd, ond bydd angen buddsoddiad sylweddol i wella effeithlonrwydd ynni cartref.

“Mae adroddiad newydd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, Cartrefi addas ar gyfer y Dyfodol: Yr Her Ôl-osod yn rhoi darlun clir o raddfa’r her ac yn nodi cyfres o lwybrau a awgrymir i fynd i’r afael â hi ar draws gwahanol fathau o dai a deiliadaeth yng Nghymru gyda’r costau heb ei osod yn annheg ar aelwydydd.

“Yn ogystal â gwella ein cartrefi, lleihau allyriadau carbon a gostwng biliau ynni, rhagwelir y bydd buddsoddi mewn ôl-osod cartrefi yn creu degau o filoedd o swyddi ac yn rhoi hwb i economïau lleol ym mhob cwr o’r wlad. Rhaid i’r rhaglen hon fod yn flaenoriaeth seilwaith ac rydym yn parhau i edrych ymlaen at weithio gyda Llywodraeth Cymru i gyflawni’r gwelliannau angenrheidiol i gartrefi ledled Cymru. ”

Andy Sutton, cyd-sylfaenydd, Sero: “Rydym yn croesawu’r adroddiad hwn, sy’n tynnu sylw y gall datgarboneiddio sicrhau buddion i drigolion presennol a phreswylwyr y dyfodol y tu hwnt i’r argyfwng hinsawdd a sero net. Mae dod o hyd i atebion ariannol a’u hail-lunio yn allweddol i ddatgloi’r rhain, ac rydym yn ffodus ein bod yn gweithio gyda llawer o ddarparwyr tai cymdeithasol a sefydliadau ariannol i archwilio’r llwybrau lluosog sydd eu hangen. Gyda’i gilydd, gall y rhain alinio a chefnogi’r grantiau angenrheidiol gydag atebion ariannol cyhoeddus a phreifat i gadw Cymru i arwain y daith datgarboneiddio. ”

Dywedodd Ben Saltmarsh, Pennaeth NEA Cymru: “Dylai pawb yng Nghymru allu fforddio mwynhau cartref cynnes a diogel. Mae hwn yn ddegawd hanfodol, lle gallwn wneud cynnydd aruthrol. Yn y llwybr i sero net mae cyfle hanfodol i wella bywydau cartrefi sy’n dlawd o ran tanwydd wrth i ni ddatgarboneiddio ac uwchraddio effeithlonrwydd ynni ein stoc dai bresennol.

Pa bynnag lwybrau a ddewisir, mae ôl-osod tai o bwysigrwydd canolog. Mae wrth wraidd datgarboneiddio a mynd i’r afael â thlodi tanwydd, mae’n dda i economi Cymru, a bydd yn dod â buddion hanfodol yn enwedig i lesiant aelwydydd incwm isel a bregus.

Rydym yn croesawu’r adroddiad hwn yn fawr gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru. Mae dileu tlodi tanwydd yn gofyn am weithredu polisi uchelgeisiol, cydgysylltiedig, gyda chefnogaeth briodol a gwarantedig i’r rhai sydd ei angen. Rhaid i Gymru dargedu’r cartrefi gwaethaf yn gyntaf er mwyn sicrhau trosglwyddiad cyfiawn. Ni allwn fforddio gadael y rhai mwyaf anghenus ar ôl.”

Nodiadau i olygyddion 

 • *Ôl-osod tai yw’r broses o wella a diogelu cartrefi yn y dyfodol i’w gwneud yn fwy effeithlon o ran ynni, lleihau’r galw am ynni ac felly allyriadau, tra hefyd yn ystyried materion fel lleithder ac awyru. Mae ôl-osod yn cynnwys newid ac adnewyddu cartrefi yn ogystal â gosod nodweddion newydd fel ynni adnewyddadwy, mewn ymateb i brisiau tanwydd yn codi a’r angen amgylcheddol i leihau’r defnydd o ynni a chyflawni targedau newid yn yr hinsawdd. 
 • ** Diffinnir cartref mewn tlodi tanwydd gan Lywodraeth Cymru fel un lle mae rhywun yn byw ar “incwm is” mewn cartref na ellir ei gadw’n “gynnes” am “gost resymol”.
 • *** Mae sero net yn cyfeirio at y cydbwysedd rhwng faint o nwyon tŷ gwydr niweidiol (sy’n cael effeithiau amgylcheddol ac iechyd pellgyrhaeddol) a gynhyrchir a’r swm sy’n cael ei dynnu o’r atmosffer.
 • Mae’r adroddiad yn canfod y gallai 12% o bobl mewn tlodi tanwydd arbed hyd at £613 y flwyddyn ar filiau ynni pe baent yn cael eu hôl-osodi EPC ‘A’, gan arbed cyfanswm o £8.3bn erbyn 2040. Mae EPC yn Dystysgrif Perfformiad Ynni, sy’n gosod allan effeithlonrwydd ynni eiddo ar system goleuadau traffig o A i G – A yw’r mwyaf effeithlon. Yn seiliedig ar gynlluniau buddsoddi a chynigion polisi presennol, ar hyn o bryd mae bylchau cyllido mawr ar gyfer tai cymdeithasol (£2.7bn) a thlodi tanwydd (£3.9bn) i gyrraedd lefel EPC “A” erbyn 2030.
 • Mae’r adroddiad yn canfod mai £14.75bn yw cyfanswm y buddsoddiad sydd ei angen erbyn 2030 i ôl-osodpob cartref yng Nghymru. Dyna £5.5bn ar gyfer tai cymdeithasol, £4.8bn ar gyfer cartrefi mewn tlodi tanwydd, a £4.4bn ar gyfer cartrefi yn y sectorau perchnogionpreswyl a rhent preifat (‘gallu talu’) yn y drefn honno. 
 • Er mwyn cwrdd â’r swm o £14.75bn, mae’r adroddiad yn awgrymu bod cyfanswm buddsoddiad y llywodraeth sy’n ofynnol oddeutu £5.3bn dros 10 mlynedd, a dylai £3.6bn ddod o’r DU a £1.7bn gan Lywodraeth Cymru (£732m i fynd i’r afael â thlodi tanwydd a grant datgarboneiddio tai cymdeithasol newydd gwerth £1bn) gyda 64% o gyfanswm y buddsoddiad yn dod o gyllid preifat, cwmnïau ynni neu hunan-ariannu gan berchnogion eiddo.
 • Gallai Cwmni Gwasanaeth Ynni Cymru newydd i gydlynu a chefnogi datgarboneiddio yn y sector tai cymdeithasol, ynghyd â rôl well i Fanc Datblygu Cymru i gydlynu cyllid ar gyfer y sectorau rhent preifat a pherchen-feddianwyr, ganiatáu i Gymru archwilio a gweithredu yn y dyfodol – mae’r adroddiad yn canfod atebion addas ar gyfer gwresogi a gwella ein cartrefi. Byddai’r WESCO yn cyfuno grantiau a benthyciadau i mewn i un contract perfformiad ar gyfer cartrefi. Byddai hyn yn ariannu gwelliannau i gartrefi tenantiaid, ac yn cael ei dalu’n ôl trwy eu bil ynni.
 • Gyda chylch gwaith wedi’i nodi yn y gyfraith, Sophie Howe yw unig Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol y byd. Ymgymerodd â’r rôl ar ôl i Gymru gyflwyno Deddf arloesol Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn 2015. Ei swydd fel ‘gwarcheidwad buddiannau cenedlaethau’r dyfodol’ yw cynghori’r Llywodraeth a chyrff cyhoeddus eraill ar ddarparu llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol parhaol.

 

Beth sy’n digwydd yng Nghymru? 

 • Mae Llywodraeth Cymru wedi dyrannu £50m eleni ar gyfer ei Rhaglen Ôl-osod Optimeiddiedig i brofi ôl-osod ledled Cymru – y llynedd cefnogodd gynlluniau gan bedwar awdurdod lleol (Sir Ddinbych, Ynys Môn, Sir Gaerfyrddin a Bro Morgannwg) yn ogystal â phrosiect cydweithredol mwy yn cynnwys 27 o ddarparwyr tai cymdeithasol o bob rhan o Gymru, dan arweiniad Pobl Housing Group ac yn cael eu rheoli gan Sero. Bydd y prosiect yn helpu 1,300 o gartrefi ar y llwybr i sero net, ac yn datblygu offer ac adnoddau ar gyfer datgarboneiddio pob cartref ledled Cymru ar raddfa fawr. 
 • Mae’r gymdeithas dai, Pobl Group, yn rhedeg Prosiect YnniPenderi, wedi’i ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru, rhaglen flaenllaw i ddatgarboneiddio cartrefi a’i nod yw sicrhau cymunedau di-garbon. Mae’r prosiect yn cynnwys gosod 644 o baneli solar a phecynnau batri. Croesawodd Solitaire Pritchard, cyfarwyddwr Adfywio, argymhellion y comisiynydd a dywedodd fod y sefydliad yn gweithio’n agos gyda Choleg Gŵyr a sefydliadau partner i gyflawni ei uchelgeisiau ar gyfer economi wyrddach a llewyrchus. Meddai: “Ein nod yw sicrhau buddion cymunedol ehangach drwy’r cynllun trwy annog pobl ifanc a phobl leol i gael mynediad at leoliadau gwaith, hyfforddiant a phrentisiaethau, gan greu etifeddiaeth barhaol ac effaith ar y nodau yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.” 
 • Mae Cyngor Abertawe yn gweithio ar y cysylltiadau rhwng datrys digartrefedd, lleihau allyriadau carbon a thlodi tanwydd trwy weithio ar bob mater yn gyfannol trwy ei amcanion llesiant ac integreiddio technoleg ynni effeithlon mewn prosiectau tai fforddiadwy. 
 • Un o’r argymhellion allweddol a basiwyd gan Gynulliad Hinsawdd Blaenau Gwent yn ddiweddar, a dderbyniodd 86% o’r bleidlais, oedd ar ôl-osod tai, er mwyn: ‘hyfforddi pobl grefftau lleol, creu cymwysterau ac uwchsgilio busnesau lleol, cynnwys colegau AB a phrifysgolion lleol, ei brofi yn y dyfodol a darparu’r cyrsiau cywir i’w galluogi i wneud y gwaith ym mhob Gwaith adeiladu gwyrdd.’ 

Astudiaeth Achos 1  

Mae Jack Goddard yn byw yn Splott, Caerdydd gyda’i bartner a phedwar o blant. 

Ar hyn o bryd mae’r dyn 34 oed yn gosod pympiau gwres o’r ddaear i 25 eiddo yng Nghaerffili, gyda 30 yn fwy i’w gosod yn ddiweddarach yr haf hwn. 

Mae Jack ar brentisiaeth pedair blynedd gyda chontractwyr peirianneg, Gwasanaethau Technegol Arbenigol Gibson, ar ôl symud o osod nwy i ôl-osod. Mae bellach yn treulio un diwrnod yr wythnos yng Ngholeg Gwent, yn astudio ar gyfer ei NVQ dau a thri, mewn gwaith plymwr. 

“Mae plymwyr mor brin. Cefais fy fan fy hun, yn hyfforddiant – rydw i’n dysgu sgiliau newydd trwy’r amser,” meddai Jack, a gymhwysodd ar gyfer gwaith gosod ffynhonnell ddaear ar ôl cwrs wythnos o hyd. 

“Ar ddiwrnod cyffredin, byddwn yn tynnu’r hen thermol solar allan o dŷ, yn ei dynnu’n ddarnau, yn gosod pwmp gwres ffynhonnell daear newydd – mae’r holl beth yn cymryd tua phump i saith diwrnod y tŷ. Fe’ch syfrdanir gan faint o arian y mae pobl yn ei arbed, dim ond trwy ychwanegu boeler newydd, inswleiddio, efallai rhai paneli solar. 

“Dywedodd un tenant ar gynllun arall wrthyf ei bod wedi arbed £40 ar ei bil trydan bob mis. 

“Mae angen i lawer o bobl ei weld er mwyn ei ddeall, ac ar ôl i chi gael y dechnoleg wedi’i osod, a gallwch edrych ar y mesurydd a gweld faint yn llai o drydan rydych chi’n ei ddefnyddio, neu nwy, mae’n ei wneud yn real i bobl. Gallant weld yn llythrennol bod eu tŷ wedi cynhyrchu 7,000W o drydan tra eu bod wedi bod allan yn y gwaith. ’’ 

Dywedodd Jack fod gweithio ym maes ôl-osod wedi ei wneud yn fwy ymwybodol o’r rhan y gall cartrefi ei chwarae wrth ymladd yr argyfwng hinsawdd, ac y dylid rhoi cymorth ariannol i bobl ôl-osod eu cartrefi. 

“Rwy’n byw mewn ffabrigedig ac rwyf wedi dweud wrth fy landlord – mae angen iddo wneud cais am y cynlluniau hyn er mwyn i ni allu gwneud ein tŷ. Rwy’n cofio pan oeddem yn gwneud un cynllun [trwy Arbed, Cartrefi Cynnes Llywodraeth Cymru, sy’n gweithio gydag awdurdodau lleol i osod mesurau effeithlonrwydd ynni mewn eiddo ledled Cymru] fe wnaethant adael i ni wneud y cartrefi preifat hefyd, ac roedd hynny’n help mawr oherwydd fel arall fe wnaeth hynny achosi llawer o densiwn os oes gennych bobl sy’n berchen ar eu cartrefi eu hunain yn byw drws nesaf i bobl sy’n cael ôl-osod eu tŷ gan eu cymdeithas dai. 

“Ers i mi fod yn gwneud yr holl osodiadau ynni gwyrdd hyn, mae wedi newid fy ymddygiad fy hun yn bendant – rwyf wedi newid i ddefnyddio fy boeler ar y modd eco, rhoi bylbiau golau arbed ynni, rwyf wedi gosod deunydd inswleiddio yn fy llofft.’’ 

Dywedodd Jack fod ei ferch ieuengaf bellach yn awyddus i ddilyn ôl ei draed mewn swydd ym maes ôl-osod tai. 

“Byddwn yn dweud wrth unrhyw un sydd â diddordeb mewn swydd ym maes ôl-osod tai i fynd amdani – mae yna brinder enfawr allan yna o ran plymio yn arbennig – a pheidiwch ag oedi. 

“Fe wnes i chwarae o gwmpas pan oeddwn i’n ifanc a dim ond nawr rydw i’n mynd i’r coleg a chael fy hyfforddi’n iawn. Os oes gennych ddiddordeb peidiwch â dal yn ôl, ewch ar gwrs.​​’’ 

Astudiaeth Achos 2  

Mae’r peiriannydd Rebecca Davies, 30, o Lysfaen, Hen Golwyn, yn arwain ymgyrch i ysbrydoli mwy o ferched i ymuno â’r diwydiant adeiladu. 

Mae Rebecca, sy’n perfformio gwaith hanfodol mewn miloedd o eiddo, yn helpu i chwalu safbwyntiau ystrydebol am fod pob peiriannydd nwy yn wrywaidd, yn ei rôl gyda’r gymdeithas dai Cartrefi Conwy. 

Bydd llawer o gyfleoedd gwaith yn y diwydiant datgarboneiddio yn cynnwys pobl, fel Rebecca, mewn crefftau presennol, sydd ag arbenigedd plymio a gosod nwy ac y gellir eu huwchsgilio neu eu hailhyfforddi i symud i osod pympiau gwres ffynhonnell ddaear, thermol solar a thechnolegau eraill. Canfu adroddiad diweddar gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol fod dynion gwyn yn cael eu gorgynrychioli mewn llawer o swyddi gwyrdd yng Nghymru ar hyn o bryd. 

Meddai Rebecca: “Mae gen i ferch fach, felly pan feddyliaf am bwysigrwydd cymryd fy ngwaith i’r cyfeiriad hwn, rwy’n meddwl am y peth ar gyfer ei dyfodol. 

“Rwy’n credu y bydd fy rôl yn bendant yn newid yn y dyfodol oherwydd yr angen i ddatgarboneiddio cartrefi – rwy’n awyddus i gael y wybodaeth ddiweddaraf a pharhau i ddysgu sgiliau newydd fel y gallaf fod yn rhan o’r gwaith hwn dros yr ychydig flynyddoedd nesaf. 

“Pan ddechreuais er enghraifft, dim ond fy ardystiad nwy naturiol oedd gen i, a nawr rydw i wedi cofrestru ar gyfer LPG (Nwy Petroliwm Hylifedig), a bydd mwy o newidiadau i ddod er mwyn i mi allu cymryd rhan mewn gosod opsiynau mwy gwyrdd. ” 

Mae’r rôl yn cael effaith ar y dewisiadau y mae’n eu gwneud yn ei chartref ei hun hefyd. Yn ddiweddar, gosodwyd paneli solar gan Rebecca, ac mae’n defnyddio hanner y trydan ar gyfartaledd bob mis. 

Meddai: “Mae’r paneli wir wedi peri i mi feddwl, beth nesaf? Rhaid i unrhyw beth a all arbed arian i mi yn ogystal â gwneud gwahaniaeth [ar newid yn yr hinsawdd] fod ar ei ennill. ’’ 

Pan ddywedodd Rebecca wrth ei hathro ei bod am fod yn blymwr, dywedwyd wrthi nad oedd yn bosibl. Wedi’i sbarduno i brofi’r athro’n anghywir, cwblhaodd ei phrentisiaeth blymio yng Ngholeg Llandrillo yn Llandrillo-yn-Rhos, gan ddilyn hynny trwy ddod yn gymwys fel peiriannydd nwy. Mae hi wedi gweithio i Cartrefi Conwy am saith mlynedd. 

Ers hynny, mae hi wedi helpu i ysbrydoli menywod fel siaradwr gwadd ar gwrs Pasbort i Adeiladu benywaidd yn unig, a redir gan Creating Enterprise, is-gwmni i Cartrefi ym Mochdre, ger Bae Colwyn, ac mae’n gobeithio y bydd mwy o ferched yn teimlo’n hyderus i ddechrau mewn crefftau adeiladu a pheirianneg fel plymio. 

“Gall pobl ddal i gael golwg ystrydebol ar sut y dylai peiriannydd fod a chael syndod pan fydd merch yn troi i fyny wrth eu drws, er ein bod wedi gwneud yr un cyrsiau â’r dynion i ddod yn gymwysedig,” meddai. 

Mae Creating Enterprise bellach yn cynnal cyrsiau Pasbort i Adeiladu pellach yng Ngogledd Cymru, ar agor i ddynion a menywod sydd wedi bod yn ddi-waith am fwy na 12 mis.  

Rebecca Davies, peiriannydd o Lysfaen, Hen Golwyn
Rebecca Davies, peiriannydd o Lysfaen, Hen Golwyn

DIWEDD.