Yn gynharach y mis hwn, mynychodd ein Swyddog Cefnogi Tîm Leah fel rhan o’r ‘Tasglu Y7’ Uwchgynhadledd Ieuenctid 7 ym Mae Carbis, Cernyw – ddiwrnod yn unig ar ôl i arweinwyr y byd ymgynnull fel rhan o’r G7. Cyfle i ddod â chynrychiolwyr ieuenctid o bob rhan o wledydd y G7 ynghyd, nod Uwchgynhadledd Y7 yw trafod materion sydd bwysicaf iddyn nhw, datblygu hyfforddiant arweinyddiaeth ac arddangos eu comiwnig i arweinwyr G7 i ddylanwadu ar benderfyniadau polisi rhyngwladol.

Darllenwch flog Leah ar ei phrofiadau yn paratoi ar gyfer Uwchgynhadledd Ieuenctid G7 a sut mae eu gwaith yn #GwneudTonnau ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol isod.

Roeddwn i'n teimlo'n hapus iawn ac yn gyffrous i fod yno... nid oedd unrhyw beth yn bwysicach na chysylltu â'r bobl a oedd yno, a bod yn yr eiliad bresennol.

Beth yw’r Y7?

Bob blwyddyn, mae arweinwyr 7 democratiaeth fwyaf y byd yn dod at ei gilydd mewn Uwchgynhadledd o’r enw’r G7. Maen nhw’n trafod materion rhyngwladol fel pandemigau, newid yn yr hinsawdd a gwrthdaro byd-eang. Eleni, cynhaliwyd y G7 gan y DU, ac fe’i cynhaliwyd ym Mae Carbis, Cernyw.

Er mwyn cynrychioli eu gwledydd, rhaid i’r arweinwyr hyn wrando ar farn eu pobl. Felly, mae arweinwyr y G7 yn ymgynghori â 7 o’r ‘Grwpiau Ymgysylltu’, sef Busnes, Cymdeithas Sifil, Menywod, Gwyddoniaeth, Llafur… a’r Ieuenctid (Y7).

Mae’r Y7 yn dwyn ynghyd gynrychiolwyr ieuenctid o bob un o wledydd y G7 i drafod y materion sydd bwysicaf iddynt. Dros gyfnod o 6 mis, maent yn trafod gyda’i gilydd i ysgrifennu argymhellion polisi, a gyflwynir yn ddiweddarach i arweinwyr y G7 mewn datganiad mewn ymdrech i ddylanwadu ar eu penderfyniadau ynghylch polisi rhyngwladol.

Eleni, thema Y7 yw ‘Gwneud Tonnau ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol’ – wedi’i ysbrydoli gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru.

Cynhaliwyd Uwchgynhadledd Youth 7 yn rhithiol ar 14 – 15 Mai 2021, gyda miloedd o bobl ifanc o bob cwr o’r byd yn ymuno ar rith-gynhadledd fyw, yn llawn gwerth dau ddiwrnod o brif siaradwyr, cyflwyniadau, rhwydweithio a gweithdai.

Darllenwch y datganiad Y7 llawn yma.

Sut oedd pethau y tu ôl i’r llenni?

Eleni, rwyf wedi bod ar y ‘Tasglu Y7’ – grŵp o bobl ifanc sy’n gweithio y tu ôl i’r llenni i wneud i’r Y7 ddigwydd. Mae hyn wedi cynnwys:

  • Integreiddio thema ‘Cenedlaethau’r Dyfodol’ yn Y7 trwy gysylltu Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol gyda’r cynrychiolwyr,
  • Trefnu panel ‘Futures Challenge’ gydag arbenigwyr dyfodol blaenllaw,
  • Trefnu a chynnal ‘Ascent Camp’,
  • Sicrhau siaradwyr proffil uchel ar gyfer Uwchgynhadledd Y7, megis Llysgennad Ieuenctid y Cenhedloedd Unedig, Cennad Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar Ieuenctid, Jayathma Wickramanayake a’r Arglwydd John Bird
  • Cefnogi’r cynrychiolwyr ieuenctid yn ystod y broses drafod;
  • Mynychu Canolfan Cyfryngau Rhyngwladol yr G7 yn Falmouth; a…
  • Gweithredu fel ail-awdurdod yn y Digwyddiad Ochr Y7, digwyddiad corfforol a gynhaliwyd ochr yn ochr ag Uwchgynhadledd G7 yng Nghernyw.

Gallwch wylio crynodeb o’r holl broses Y7 isod.

Beth wnaethon ni ei gyflawni?

Gwrandawodd arweinwyr G7 ar bobl ifanc a chynnwys Iechyd Meddwl yn y Datganiad G7 olaf. Gwnaethom rymuso pobl ifanc ledled y byd i wneud newid a ffurfio rhwydweithio byd-eang o arweinwyr ifanc y dyfodol. Daethom â phobl ifanc o bob rhan o’r DU a Chernyw ynghyd i arddangos y Y7 a darparu hyfforddiant datblygu arweinyddiaeth a sesiynau cyweirnod iddynt. Rhoesom yn ôl i’r gymuned leol trwy gynnal sesiwn glanhau’r traeth a Ffug G7 ar gyfer ysgol leol ym Mae Carbis, lleoliad Uwchgynhadledd G7, lle bu pobl ifanc yn trafod y materion yr oeddent yn poeni amdanynt, ac yn creu eu datganiad eu hunain.

Y peth gorau a gyflawnwyd gennym o bell ffordd oedd rhoi llwyfan i bobl ifanc ddylanwadu ar y broses o wneud penderfyniadau ar lefel ryngwladol, a dangos i arweinwyr y byd fod pobl ifanc yn haeddu sedd wrth y bwrdd.

Sut deimlad oedd hi i fod yn rhan o’r Y7?

Grymus wrth weithio gyda chymaint o bobl ifanc anhygoel a dysgu oddi wrthynt a’u gweld yn creu newid gweithredol yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Anhygoel i deimlo egni’r ystafell (yn rhithiol ac yna’n gorfforol yn y pen draw) gyda phobl yn cysylltu ac yn datblygu, gan deimlo’n rhan o rywbeth mwy na chi’ch hun.

Yn foddhaus wrth gwrdd â’m tîm o’r diwedd, ar ôl gweithio gyda nhw am y ddau fis diwethaf, y cynrychiolwyr a phobl ifanc ysbrydoledig eraill mewn bywyd go iawn ar ôl gweithio gyda nhw am y 6 mis diwethaf yn rhithiol ac ar ôl cymaint o amser mewn pandemig.

Roeddwn i’n teimlo’n hapus iawn ac yn gyffrous i fod yno, hyd yn oed gyda’r pryderon a’r straen o drefnu cynadleddau rhithiol a digwyddiadau personol (ac roedd llawer!). Yn yr eiliadau hynny, nid oedd unrhyw beth yn bwysicach na chysylltu â’r bobl a oedd yno, a bod yn yr eiliad bresennol.

Ar hyn o bryd, rwy’n teimlo mor ddiolchgar i bawb fy mod wedi cwrdd â nhw yn ystod y broses Y7, ac i weld drosof fy hun y cyfleoedd enfawr sydd ar gael i’r bobl hyn.

Sut gallwch chi gymryd rhan:

  • Darllen, llofnodi, a rhannu’r Datganiad Y7 2021.
  • Ymunwch â’r gymuned a darganfod cyfleoedd tebyg trwy ddilyn @UKFutureLeaders ar gyfryngau cymdeithasol a thanysgrifio i’r cylchlythyr trwy wefan Rhwydwaith Arweinwyr y Dyfodol.
  • Mynychu sesiwn ar Y7 gyda Rhwydwaith Arweinwyr y Dyfodol Cymru (@FLNWales), ar 6pm ddydd Mercher 30 Mehefin i ddarganfod mwy am y Y7 a siarad â ni’n uniongyrchol.

Mae Llais Ieuenctid mor bwerus, ac mae’r broses hon wedi dangos i mi y gallwn gael effaith ar lefel ryngwladol.

Mae pobl ifanc yn anhygoel!