Yn dilyn penderfyniad y Prif Weinidog Mark Drakeford yn gynharach heddiw i wrthod y cynllun i adeiladu Ffordd Liniaru’r M4, dywedodd Sophie Howe:

“Rwy’n croesawu datganiad y Prif Weinidog heddiw ac yn falch fod Llywodraeth Cymru wedi ystyried anghenion cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol ac wedi sicrhau fod ein bywyd gwyllt a’n hamgylchedd yn cael eu gwarchod.

 “Codais bryderon difrifol am mai ateb tymor byr oedd cynnig y Llwybr Du yn perthyn i’r 20fed ganrif nad oedd yn adlewyrchu nac yn cynorthwyo uchelgeisiau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, sy’n ei gwneud yn ofynnol i’n cyrff cyhoeddus, yn cynnwys Llywodraeth Cymru, i feddwl a gweithredu er budd Cymru yn yr hirdymor.

“Rhaid ystyried yr heriau sy’n wynebu Cymru a’r byd, yn cynnwys y newid yn yr hinsawdd, colli natur, problemau hirdymor iechyd a thlodi wrth benderfynu ble caiff buddsoddi arwyddocaol ei wneud. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei gwneud yn ofynnol i ni edrych ar ddulliau newydd o fynd i’r afael â’r materion hyn i gyd a thra bo llawer o sylw wedi ei dalu i fudd economaidd ffordd newydd, y diffiniad o Gymru Lewyrchus fel y caiff ei nodi yng nghyfraith Cymru yw: ‘cymdeithas arloesol, gynhyrchiol garbon isel sy’n cydnabod terfynau’r amgylchedd byd-eang ac sy’n defnyddio adnoddau’n effeithlon a chymesur, ac sy’n datblygu poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac sy’n darparu cyfleoedd cyflogaeth.’

“Nid yw rôl trafnidiaeth mewn ysgogi twf mor glir ag a ddadleuir gan rai; ychydig iawn o dystiolaeth a ddarganfuwyd mewn adroddiadau niferus sy’n cysylltu adeiladu ffyrdd neu gynlluniau gwella ffyrdd â mynediad i swydd a chreu swyddi, ac er y gall prosiectau ffyrdd gael effaith cadarnhaol ar gyflogaeth leol, nid yw’r effeithiau bob amser yn  gadarnhaol ac mae’r mwyafrif o asesiadau’n dangos dim effaith (neu effeithiau cymysg) ar gyflogaeth.

 “Rwy’n croesawu datganiad y Prif Weinidog i gael comisiwn i ystyried atebion i broblemau tagfeydd o gwmpas Casnewydd a buaswn i, fel pawb arall, yn hoffi gweld y sector busnes, amgylchedd a thrafnidiaeth ochr yn ochr â phobl leol a’u cynrychiolwyr yn gweithio gyda’i gilydd tuag at weledigaeth hirdymor a datrysiad sy’n anfon neges glir i’r byd – ein bod ni’n arweinwyr mewn datblygu cynaliadwy ac yn ystyried yn ddifrifol ddyletswyddau ac ymrwymiadau ein Deddf sy’n torri tir newydd.

“Mae angen i ni chwilio am atebion sy’n gwneud y cyfraniad mwyaf at wella’n hiechyd, at wella rhagolygon economaidd ein holl gymunedau, at gyflawni ein hymrwymiadau ar y newid yn yr hinsawdd ac at gynnal a gwella natur. Rwy’n awyddus i helpu i ffurfio polisïau ac ymyriadau sydd o fudd i genedlaethau’r dyfodol yr wyf yn eu hyrwyddo.”