Mae'r fanyleb hon yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cyfle i weithio gyda Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru (CDC), i ddarparu cefnogaeth economaidd a dadansoddol i'n gwaith ar adferiad gwyrdd, cyfartal a chyfiawn o'r pandemig.

Rydym yn ceisio cefnogaeth ar gyfer ein gwaith parhaus ar yr adferiad gwyrdd, cyfartal a chyfiawn yng Nghymru, yn benodol dadansoddiad ariannol ac arbenigedd economaidd trwy gydol 2021-22 ac o bosibl yn 2022-23. Rydym yn chwilio am unigolyn, sefydliad neu gonsortia i weithio gyda ni i ddarparu’r gefnogaeth hon ar sail galw yn ôl y gofyn hyblyg dros gyfnod o 24 mis: byddai’r blaenoriaethau a’r adnoddau sydd eu hangen yn cael eu cynllunio a’u cytuno’n rheolaidd. Mae potensial hefyd am estyniad blwyddyn arall a fydd yn cael ei asesu ar y pwynt 18 mis.

Un o flaenoriaethau allweddol y Comisiynydd ar gyfer eleni yw dylanwadu ar yr adferiad o’r pandemig yng Nghymru, yn enwedig trwy sicrhau bod y Senedd newydd ei hethol a Llywodraeth Cymru yn cymryd cyfleoedd i gael adferiad gwyrdd, cyfartal a chyfiawn. Bydd prif elfennau’r gwaith hwn yn ymwneud â:

  • Swyddi a sgiliau mewn diwydiannau allweddol ar gyfer adferiad gwyrdd, cyfartal a chyfiawn;
  • Datgarboneiddio, gyda ffocws penodol ar ddatgarboneiddio cartrefi ar raddfa fawr;
  • Blaenoriaethau buddsoddi a phroses gyllideb Llywodraeth Cymru.

Darllenwch y fanyleb waith lawn yma.

Dylid anfon cynigion at cysylltwchani@cenedlaethaurdyfodol.cymru ‘At sylw: Cathy Madge’ erbyn 5yp ar 30 Ebrill 2021. Os ydych ar y rhestr fer, fe’ch gwahoddir i gwrdd â ni i drafod eich syniadau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 10fed Mai 2021. Disgwyliwn y rhan gyntaf y gwaith i ddechrau yn ystod mis Mai.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion, sefydliadau neu gonsortia sydd â diddordeb.