Mae’r fanyleb hon yn agored i unrhyw un â diddordeb mewn cyfle i weithio gyda swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru. Y canlyniad cyffredinol yr ydym yn edrych amdano yw newid i ymagweddau hirdymor holistig ledled y GIG; bydd y cyfle hwn yn cynorthwyo adeiladu ar y weledigaeth a gyflëwyd yn nod ‘Cymru Iachach’ Llywodraeth Cymru i:

1) Adnabod beth fyddai nodweddion System Lles Cenedlaethol yng Nghymru?
2) Sut y gellid ei hariannu?
3) Sut fedrai Llywodraeth Cymru fesur ei pherfformiad yn seiliedig ar y nodweddion a nodwyd?

Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth unigolion neu gonsortia â diddordeb mewn elfen unigol neu bob un o elfennau’r gwaith. Cyn cyflwyno cynnig, rydyn ni hefyd yn cynghori darparwyr â diddordeb i gyfarwyddo â:

• Gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru);
• Canllaw statudol cysylltiedig â’r Ddeddf: ‘Rhannu Pwrpas, Rhannu Dyfodol’:
• Strategaeth Cymru Iachach Llywodraeth Cymru;
• ‘Measuring healthcare outcomes – a complex system’ Comisiwn Bevan;
• Fframwaith Canlyniadau Iechyd y Cyhoedd i Gymru;
• ‘A decade of austerity in Wales? The funding pressures facing the NHS in Wales to 2025/26’ Iechyd Nuffield.

Dylid anfon cynigion at contactus@futuregenerations.wales ‘At Sylw: Elle Henley-Herat’ erbyn 5pm, Llun 16 o Fedi.

Os wnewch chi gyrraedd y rhestr fer, cewch eich gwahodd i gyflwyno eich syniadau mewn sesiwn yn ystod yr wythnos yn cychwyn ar 23 o Fedi gyda’r bwriad o ddechrau ar y gwaith yn ystod yr wythnos yn cychwyn ar 7 Hydref.

.