Mae'r ymarfer tendro hwn yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cyfle i weithio gyda Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, ac a all ein helpu i ystyried sut y dylai system lywodraethu genedlaethol sy'n addas ar gyfer y dyfodol edrych.

Hoffem gael gwell dealltwriaeth o feddwl tymor hir, arferion arloesi a thueddiadau’r dyfodol sy’n gysylltiedig â gweithredu polisi cenedlaethol, gweinyddiaeth y gwasanaeth sifil a llywodraethu fel rhan o’n gwaith i asesu a chynghori’r cynnydd a wnaed gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru gan gynnwys y Gymraeg. Llywodraeth ar weithredu’r egwyddor datblygu cynaliadwy a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Ein nod yw rhannu canfyddiadau’r ymchwil â chyrff cyhoeddus a phartïon allanol.

Gallwch ddod o hyd i’r fanyleb lawn yma.

Dylid anfon cynigion at review@futuregenerations.wales ‘FAO Petranka Malcheva’ erbyn 17eg Ionawr 2022.

Os ydych ar y rhestr fer, fe’ch gwahoddir i gwrdd â ni i drafod eich syniadau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau 24ain Ionawr 2022, a bydd disgwyl i chi i ddechrau’r gwaith ar 31ain Ionawr 2022. Ein disgwyliad yw i’ch gwaith gael ei rannu gyda ni erbyn 28ain Mawrth 2022.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion neu gonsortia sydd â diddordeb.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Petranka Malcheva ar: review@futuregenerations.wales