Heddiw mae Huw Vaughan-Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru a Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru wedi cyhoeddi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth, sy'n pennu'r modd y byddant yn cydweithio i gyflawni eu cyfrifoldebau cysylltiedig o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Mae’r ddogfen  yn pennu eu rolau a’u cyfrifoldebau statudol, yr egwyddorion sy’n llywio eu gwaith, ynghyd â’r modd y maent yn bwriadu cydweithio i sicrhau’r effeitholrwydd mwyaf ac i wneud y defnydd gorau o’u hadnoddau a’u harbenigrwydd ar y cyd.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru bellach yn datblygu rhaglen waith gydgysylltiedig i gyflawni’r bwriadau a bennir yn y ddogfen a gyhoeddwyd heddiw.

Mae yna bedwar maes gan yr Archwilydd Cyffredinol a Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ddiddordeb neu gyfrifoldeb a rennir, sef:

  • Monitro ac asesu;
  • Archwiliadau ac adolygiadau;
  • Adroddiadau cenedlaethol;
  • Cyngor; ac
  • Arfer da

Heddiw, dywedodd yr Archwilydd Cyffredinol, Huw Vaughan-Thomas:

“Mae cael dogfen sy’n nodi’r modd yr ydym yn bwriadu cydweithio yn darparu eglurder defnyddiol ar gyfer ein sefydliadau, yn ogystal â’r cyrff cyhoeddus y mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn eu cwmpasu. Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru a minnau wedi bod yn cydweithio’n agos ers i’r Ddeddf ddod i rym. Rydym wedi ymrwymo’n llwyr i barhau i wenud hynny, er mwyn i ni allu defnyddio ein priod adnoddau ac arbenigedd yn y ffordd orau posibl.”

Hefyd, dywedodd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Sophie Howe:

“Trwy gydweithio a chydgysylltu ein hymdrechion, gobaith Archwilydd Cyffredinol Cymru a minnau yw cyfrannu at yr amgylchedd gwasanaethau cyhoeddus, lle mae penderfyniadau cynaliadwy yn darparu gwasanaethau o ansawdd da ar gyfer y genhedlaeth bresennol, heb gyfaddawdu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion. Mae ein Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth yn dangos y modd yr ydym yn bwriadu cyflawni hynny.”