Mae hanes pobl dduon yn hanes Cymru.

Mae Mis Hanes Pobl Dduon Cymru yn rhannu, yn addysgu am, ac yn dathlu cyfraniad hollbwysig pobl dduon i hanes, cymdeithas a diwylliant Cymru.

Dyma chwe digwyddiad arlein am ddim yn nodi Mis Hanes Pobl Dduon 2020…

1. Dathlu Hanes Pobl Dduon Cymru

Gwener, Hydref 23. 17:30-18:30.

Mae gwesteion yn cynnwys chwaraewr Rygbi’r Dreigiaid, Ashton Hewitt, Arglwydd Faer Caerdydd, y cynghorydd Dan De’Ath, cyfarwyddwr y cylchgrawn Style of the City, Rosie Harris a’r bardd, dramodydd ac actor, Eric Ngalle Charles.Bydd y panelwyr yn rhannu eu storïau, heriau, llwyddiannau a’u profiadau byw, fel arweinwyr yn eu maes, gan archwilio eu gobeithion am ddyfodol Cymru, yn y digwyddiad a gynhelir gan Senedd Cymru.

Gallwch restru cwestiwn wrth gofrestru.

Am ragor o wybodaeth cofrestrwch yma.

 

2. Disgleirdeb Pobl Dduon mewn Gofal Iechyd

Gwener, Hydref 23. 18.30-20.00.

Cymdeithas myfyrwyr yw Cymdeithas Feddygol Caribïaidd Affrica (ACMA) a’i chenhadaeth yw hyrwyddo cysylltiadau hiliol da a chyfle cyfartal yn Ysgol Feddygol Prifysgol Caerdydd, y proffesiwn gofal iechyd a’r gymuned ehangach yng Nghymru.

Mae’n cynnal noson o ‘ddathlu, cymhelliad & ysbrydoliaeth’ sy’n cynnwys storïau myfyrwyr duon meddygol, gyda’r amcan o ddathlu gweithwyr duon proffesiynol gofal iechyd sydd wedi/yn gweithio yng Nghymru. Mae’n agored i fyfyrwyr a rhai nad ydynt yn fyfyrwyr.

Am ragor o wybodaeth cofrestrwch yma.

 

3. Beth yw cynghreiriad gweithgar?

Sadwrn, Hydref 24, 14.00-16.00.

Digwyddiad Black Lives Matter Cymru – ‘Black History 365 Future Milestones’ gyda BLM Cymru: Gweithdy Maniffesto BLM.

Cydweithiodd pobl o ddeuddeg o ranbarthau yng Nghymru i ganfod meysydd penodol sydd angen gweithredu arnynt ar frys ar gyfer pobl dduon yng Nghymru. Bydd maniffesto Black Lives Matter yn cael ei lansio’r gaeaf hwn.

Bydd yna drafodaeth, ystafelloedd ymneilltuo, a ‘chyfle i fod yn gynghreiriad gweithredol’.

Am ragor o wybodaeth cofrestrwch yma.

 

4. Hanes Pobl Dduon Cymru – Seicoleg

Sul, Hydref 25. 14.00-16.00

Bydd rhan olaf y gyfres o ddigwyddiadau a gyflwynir gan y darlithydd a’r hanesydd Abu-bakr Madden Al-Shabazz, yn archwilio “seicoleg rhagfarn ac effaith gwahaniaethu ar sail hil ar psyche y rhai sy’n dioddef mwy o’r arfer cymdeithasol hwn.” Bydd yn archwilio systemau seicoleg hiliol Saesneg eu hiaith a sut maen nhw’n edrych ar bobl dduon trwy sefydliadau gwleidyddol a chyfreithiol, gan edrych ar wreiddiau seicoleg y Gorllewin a gwreiddiau seiciatreg yn y system gaethiwo Traws-Iwerydd.

Am ragor o wybodaeth cofrestrwch yma.

 

5. Sgwrs fyw am hil, cerddoriaeth a diwylliant

Sul, Hydref 25. 18.30.

Bydd Colin Daimond, athro Capoeira ac offerynnwr taro Cymraeg, a Sam West, feiolinydd Jamaicaidd Prydeinig, pianydd a hyfforddwr llais, yn gofyn – priodoldeb diwylliannol neu ryngweithio – yn y digwyddiad cerddorol hwn, sy’n archwilio deinameg hil, cerddoriaeth a diwylliant. Caiff ei gynnal gan ganolfan celfyddydau Neuadd Ogwen ym Methesda.

Gwyliwch yn fyw ar Facebook yma.

 

6. Trafodaeth yn y Privilege Cafe: Amrywiaeth diwylliannol a’n treftadaeth

Llun, Hydref 26. 19.30.

Mae Mymuna Soleman, o Gaerdydd, sefydlydd y Privilege Cafe, a drefnodd, yn ystod y cyfnod clo, ddigwyddiad wythnosol arlein mewn lle diogel i drafod braint, yn ymuno â Dafydd Tudur, o Lyfrgell Genedlaethol Cymru, i siarad am y pwnc, yr ysbrydoliaeth sydd wrth wraidd y caffi rhithwir, a sut y gall sefydliadau treftadaeth groesawu amrywiaeth diwylliannol a sicrhau cynhwysiad drwy eu holl weithgareddau.

Cofrestrwch yma.

 

Mae ein Maniffesto y Dyfodol yn gofyn i Lywodraeth nesaf Cymru osod targedau heriol ar gyfer recriwtio Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig i’r sector cyhoeddus drwyddi draw, i adlewyrchu’n well amrywiaeth ein poblogaeth a chreu’r Gymru a garem.

Gallwch ddod i wybod mwy yma.

 

A ydych chi angen cymorth?

Mae Llinell Gymorth BAME Cymru yn llinell gymorth amlieithiog i Bobl Dduon, Asiaidd, neu Leiafrifoedd Ethnig yng Nghymru.

Gwefan: https://bame.wales/

Ffoniwch : 0300 222 5720

Tecstiwch 07537 432416