Photo of Rhian Huws

Mae’n eithaf anodd disgrifio’r hyn yr ydym yn ei wneud. Nid oes unrhyw ddiwrnod nodweddiadol nac unrhyw fath arbennig o gleient. Efallai y byddwn yn eistedd yn yr un ystafell mewn syrjeri ymarferydd cyffredinol ond mae’r person sy’n cerdded drwy’r drws a’r set o heriau y maent yn eu hwynebu bob amser yn unigryw.

Fy nhasg i yn y fan hon, p’run bynnag, yw arwain y rhai nad ydynt wedi eu cyflwyno i’r gwaith hwn drwy’r math o bresgreibio cymdeithasol yr ydym ni yn ‘Wellbeing 4U’ yn ei arfer yn ddyddiol. Gall y bydd o help i ddychmygu sioe gêm swreal neu gystadleuaeth,  lle gall y wobr fod yn fach iawn, neu’n un sy’n trawsnewid bywydau.

Mae’r trywydd sy’n arwain at lwyddiant yn wahanol i bob chwaraewr; eu cryfderau a’u gwendidau’n neilltuol. Mae’r un sy’n cyflwyno’r sioe (fel arfer) yn siriol, yn wybodus, gyda’r gallu i hwyluso’r gwasanaethau, y gweithgareddau neu’r wybodaeth sy’n ateb y galw’n berffaith.

Mae aelodau tîm yn gwrando, yn cynorthwyo a chysylltu pobl, a phan fydd hi’n rhy anodd i’w cleient wybod ble i ddechrau, maent yn dod yn hyrwyddwyr gan dreulio amser yn annog a chynorthwyo, hyd nes y bydd y person yn barod i gymryd y camau cyntaf tuag at gyrraedd eu nod, eu gwobr.

Gall hyn fod yn her anodd iawn gan y gallai cleientiaid a gyfeirir atom fod yn bryderus neu’n ddigalon, yn berchen ar gyflyrau iechyd hirdymor ac angen iddynt golli pwysau; gall y byddant mewn argyfwng ariannol neu’n profi pryderon tai, yn ymladd yn erbyn ymddygiadau niweidiol neu’n profi arwahanrwydd cymdeithasol ac unigrwydd.

Gallent fod yn ofalwyr, neu mewn perthynas gamdriniol neu’n ffoaduriaid sydd wedi goroesi profiadau trawmatig erchyll. Mae ganddynt i gyd eu set eu hunain o amgylchiadau a rhwystrau. Ein rôl ni yw gwrando a chynnig y cymorth a’r arweiniad iawn.

Yr hyn sy’n sbarduno cydlynwyr Llesiant yw dymuniad i helpu a gweld y bobl sy’n dod i’n gweld yn teimlo’n well, yn ymroi ac yn profi buddugoliaethau, beth bynnag fydd natur y pethau hynny yn eu golwg hwy. Yn aml rydyn ni mewn sefyllfaoedd sy’n anghysurus i ni, ac yn symud uwchlaw a thu hwnt i ddisgrifiad swydd: gan gynnal cyrsiau, gweithdai, cerdded iachusol, cymryd rhan mewn digwyddiadau cymunedol, helpu pobl i gyrraedd mannau a fyddai fel arall yn anhygyrch, jogio ochr yn ochr â sgwteri symudedd a hyd yn oed wisgo ‘hetiau twrci’ mewn digwyddiad elusennol!

Rydyn ni wedi gwneud hyn i gyd yn enw cynorthwyo’n cleientiaid. Mae’r gêm hon yr ydyn ni i gyd yn ei chwarae yn llawn peryglon a thrapiau, cwestiynau ystrywgar a gwangalondid,  ond gyda’r math iawn o anogaeth mae’n bosib ennill ychydig o wobrwyon ar y ffordd.

Mwy o wybodaeth am Wellbeing 4Us yma.