Yn ystod wythnos Cwpan y Byd i’r Digartref yng Nghaerdydd, rydyn ni’n dathlu sut y gall chwaraeon ddwyn pobl o bob oed at ei gilydd, o bob cefndir.

Tim Pêl-droed Cymunedol di-elw yw Dreigiau Gogledd Cymru a sefydlwyd gan Chris, Steven a  Gareth Roberts.  Sefydlwyd y tîm yn dilyn syniad am godi arian i elusen o’r enw Boots for Africa, yr elusen a ffurfiwyd gan Glwb Pêl-droed Hyna’r Bud, Sheffield FC. Daeth yn ddigwyddiad blynyddol sydd wedi tyfu’n rhywbeth na allent erioed fod wedi ei ddychmygu.

Cyn hir, byddwn yn cyhoeddi ein ‘Taith tuag at Gymru o Gymunedau Cydlynol’, lle bydd un o’r pynciau’n canolbwyntio ar bobl sy’n weithgar yn eu cymunedau ac sy’n ‘Creu’r amodau lle gall pobl a chymunedau wneud y pethau sy’n bwysig iddynt hwy’, ac yn y blog hwn oddi wrth y sefydlydd Chris Roberts, yn dweud wrthym sut mae eu tîm pêl-droed yn dod â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn fyw yn y ffordd hon, ac fel canlyniad, yn creu cymuned iachach â gwell cysylltiadau ac un sy’n fwy llewyrchus.

Dreigiau Gogledd Cymru
Dreigiau Gogledd Cymru

Mae aelodau tîm Dreigiau Gogledd Cymru, sydd rhwng 16 a 65 mlwydd oed, yn codi arian ac ymwybyddiaeth o achosion drwy gydol y flwyddyn, gan chwarae ein gemau cartref yn Llandudno a ffurfio partneriaeth â Chlwb Pêl-droed Llandudno.

Mae’r tîm yn cynnwys unigolion o drefi lleol sydd i gyd yn neilltuo amser o’r gwaith a theulu, nid yn unig i chwarae pêl-droed ond i godi arian ac ymwybyddiaeth o wahanol elusennau.

Mae ein llwyddiant yn deillio nid yn unig o wobrau a thlysau o gemau, nac ychwaith o helpu chwaraewyr i roi’r gorau i’w bywydau cysurus a dod yn fwy ffit ac iach, ond hefyd o’r elusennau eu hunain, pan fyddant yn dweud diolch, ac rydych chi’n gallu gweld y newid yr ydych wedi ei wneud i’r achos hwnnw drwy weithredu.

Cymru Fwy Cyfartal 

Ar nosau Gwener gellir gweld ein sgwad yn dod at ei gilydd am gêm awr o hyd, gan wella eu hiechyd, ffitrwydd, ac yn y pen draw’n gwneud ffrindiau newydd yn y sgwad. Mae pobl o bob math o gefndir yn cael yr un cyfleoedd pan fydd tîm yn cael ei ddethol; mae pawb yn dod â rhywbeth i’r tîm.

Cymru Lewyrchus 

Rydyn ni wedi dod yn un o’r sefydliadau y mae pobl yn troi atynt pan fyddant yn awyddus i gychwyn eu clwb cymunedol, gan roi arweiniad ar hyfforddi timau, diwrnodau gêm, ac elfennau eraill megis iechyd, diogelwch ac yswiriant. Mae hyn yn ei dro yn helpu i gynhyrchu nid yn unig fwy o incwm i fusnesau lleol ond hefyd godi mwy o arian ar gyfer gwahanol elusennau.

Rydw i, fel cyd-sefydlydd, nawr yn trefnu i bobl ddod i annerch ysgolion, colegau a phrifysgolion a grwpiau busnes. Mae’r anerchiadau’n cynnwys y sefydlwyr, y tîm a’r gymuned mewn llawer o wahanol ffyrdd.

O gychwyn digon cyffredin mae gan y Dreigiau yn awr lawer o ddilynwyr; mae cyfryngau cymdeithasol wedi helpu’r tîm i gyrraedd mannau nas cyrhaeddwyd erioed o’r blaen. Gall y Dreigiau yn awr ymffrostio bod ganddynt dros 10,000 o ddilynwyr ar draws y 3 prif lwyfan. 

Dreigiau Gogledd Cymru

Cymru o Gymunedau Cydlynus  

Yr hyn sy’n ein gwneud yn unigryw yw bod y Dreigiau, am 10 mlynedd yn awr, wedi bod yn adeiladu enw da nas gwelir ei debyg ymhlith timau pêl-droed elusennol, sy’n creu cyfeillgarwch, partneriaethau busnes ac yn rhoi manteision yn ôl i’r gymuned leol a thu hwnt.

Mae pob un o’n chwaraewyr yn falch iawn i fod yn rhan o Ddreigiau Gogledd Cymru ac yn dweud yn aml wrth ffrindiau, teulu a chydweithwyr am y tîm. Maen nhw’n aml yn dod â phobl newydd i sesiynau hyfforddi, gan ymestyn allan at bobl tu hwnt i’n pobl ni ein hunain. Mae hyn wedyn yn caniatáu i ni gyrraedd pobl newydd, ennill chwaraewyr newydd, noddwyr newydd ac yn y pen draw wneud mwy i elusennau ledled y wlad.

Yr hyn sy’n arbennig o foddhaol yw ein bod yn awr yn ysbrydoli chwaraewyr i ddwyn eu profiadau i’w gweithle ac mae busnesau’n ffurfio eu timau eu hunain i godi arian ac ymwybyddiaeth o gyn-gydweithwyr, neu gydweithwyr sy’n mynd trwy gyfnod anodd, naill ai oherwydd iechyd neu’n ariannol.

Rydyn ni’n ysbrydoli ein chwaraewyr i ymgyfrannu yn yr achosion yr ydym yn eu cynorthwyo; gall fod gan rai chwaraewyr aelodau o’u teuluoedd a chysylltiad ag achosion penodol, ac mae hyn yn rhoi mwy o anogaeth i chwaraewyr sydd eisiau helpu’r elusen.

Mae’r chwaraewyr yn rhoi o’u hamser i’r gemau pêl-droed ac yn aml yn cyfrannu eu harian eu hunain drwy gyfrwng raffl neu ocsiwn.

Mae’r Dreigiau wedi mynd yn eu blaenau i helpu i godi dros £50,000 i elusennau ledled y wlad, gan godi arian ac ymwybyddiaeth o elusennau, megis, Calonnau Cymru, Ymchwil Canser y DU, a ‘Help for Heroes’.

Cymru sy’n Gyfrifol yn Fyd-eang 

Rydyn ni bob amser yn edrych ar ein hôl-troed carbon ni ein hunain i geisio lleihau hyn gymaint ag y gallwn. Mae ein gweithwyr yn aml yn rhannu ceir i ddod i hyfforddiant a hyd yn oed ar ddiwrnodau gêm, nad yw bob amser yn hawdd, yn enwedig pan fydd gennych chwaraewr 6’ 6” yn ceisio dod i mewn i Vauxhall Corsa gyda 4 o rai eraill, am daith dair awr i Nottingham.

Cymru Gydnerth 

Rydyn ni nawr yn rhoi dŵr i’n chwarawyr ar ddiwrnodau gêm mewn poteli aml-ddefnydd a roddwyd i ni gan lysgenhadon ein clwb HMS Dragon.

Cymru Iachach

Rydyn ni nid yn unig yn ysbrydoli ein chwaraewyr drwy’r achosion yr ydym yn eu hybu, ond maen nhw hefyd yn ein hysbrydoli ni gyda’u storïau personol am yr hyn mae bywyd wedi ei ddelio iddynt. Mae rhai chwaraewyr yn barod i ddweud wrthym am y modd y maent wedi brwydro yn erbyn iechyd corfforol a meddyliol, a’r Dreigiau wedi caniatáu iddyn nhw wella neu reoli eu problemau. Rydyn ni wedi cael chwaraewyr sy’n brwydro i fod yn ffit, ac mae hyfforddi a chwarae gyda’r Dreigiau wedi eu helpu i golli pwysau a chynyddu eu hyder. Chwaraewr o’r fath oedd Gareth Roberts, a gollodd 5 stôn mewn pwysau, er mwyn ei alluogi i fod yr un mor ffit â’r chwaraewyr eraill a thrwy hynny fod o fudd i elusennau.

Rydyn ni nawr wedi chwarae 4000 munud, wedi sgorio dros 125 o golau ac mae gennym 75 o wahanol bobl wedi gwisgo ein crys dros y blynyddoedd. Ein nod yw parhau i ysbrydoli, a gobeithio bydd Timau Pêl-droed Cymunedol eraill yn cael eu ffurfio, nid yn unig yn y DU ond ledled y Byd.