Mae’r byd o’n cwmpas yn gyforiog o arloesedd. Mae ein deddfwriaeth yn rhoi caniatâd i ni feddwl a gweithredu’n wahanol yma yng Nghymru.

Fel Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol rwy’n dymuno tynnu sylw at yr enghreifftiau da o rannau eraill o’r byd, a dod o hyd i ddulliau o’u dwyn yn ôl i Gymru. Yn y wefan drwyddi draw gallwch ddod o hyd i wahanol enghreifftiau sy’n gysylltiedig â darnau unigol o waith. Dyma rai enghreifftiau o fannau eraill yn y Byd:

Mae’r Emiraethau Arabaidd Unedig wedi sefydlu ‘Gweinidogaeth o Bosibiliadau’, y weinidogaeth rithwir gyntaf yn y byd i ddefnyddio meddwl-am-ddylunio ac arbrofi i ddatblygu datrysiadau allblyg ac aflonyddgar i fynd i’r afael â materion critigol. Mae’r Weinidogaeth yn dwyn at ei gilydd ‘y mwyaf disglair a’r gorau’ o dimau llywodraeth genedlaethol a lleol, y sectorau preifat a gwirfoddol i ystyried newidiadau radical yn systemau’r llywodraeth, mabwysiadu modelau arloesol newydd a gweithio mewn dulliau sy’n cymryd risgiau gofalus.

Rwyf wedi argymell bod Llywodraeth Cymru’n sefydlu Gweinidogaeth o Bosibiliadau fel rhan o fy Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol. 

Mae’r Ffindir yn ystyried wythnos waith pedwar diwrnod i hybu cynhyrchiant a lleihau allyriadau carbon. Canfu un astudiaeth pe byddem yn treulio 10% yn llai o amser yn gweithio, y byddai ein hôl troed carbon yn lleihau o 14.6%, a phe byddem yn gweithio 25% yn llai o oriau y byddai lleihad o 35.6% yn ein hôl troed carbon.

Rwyf wedi argymell bod Llywodraeth Cymru’n archwilio’r posibilidau i gynnal prosiect peilot ar wythnos waith fyrrach, wedi ei alinio ag incwm cyffredinol sylfaenol fel rhan o fy Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol. Rwyf hefyd wedi comisiynu ymchwil yng Nghymru i archwilio ymarferoldeb y prosiect. 

Cyhoeddodd Llywodraeth Seland Newydd ei Chyllideb Llesiant gyntaf ym mai 2019. Mae’n mabwysiadu ymagwedd wahanol tuag at fesur llwyddiant, yn seiliedig ar ystod o arwyddion sy’n mynd tu hwnt i ddim ond Cynnyrch Domestig Gros ac yn gwneud llesiant yn ganolbwynt y broses benderfynu. 

Rydyn ni’n gweithio’n agos gyda gwahanol Sefydliadau Anllywodraethol yn Seland Newydd i ddysgu mwy am eu hymagwedd tuag at gyllido llesiant.

 

Mae dinasoedd megis Milan, Melbourne, Berlin a Shanghai, yn defnyddio natur i fynd i afael â phroblemau polisi, megis gwyrddu dinesig ar gyfer oeri dinasoedd, gwella ydiddordeb dinasyddion mewn adfer tir cyhoeddus ac atal llifogydd.