“Mae hon yn strategaeth drafnidiaeth gyda phobl, yr hinsawdd a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yng nghanol y ffordd y byddwn yn symud ac yn cysylltu yng Nghymru."

“Mae’n newyddion da i bobl sydd eisiau mwynhau cymunedau mwy gwyrdd a chysylltiedig gwell, newyddion da i bobl sy’n dioddef o effeithiau afiechyd allyriadau a llygredd a achosir gan draffig, newyddion da i swyddi a’r economi, a newyddion da i’n plant a’n hwyrion.

“Rwy’n falch bod Llywodraeth Cymru wedi derbyn fy Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol a fy argymhelliad Maniffesto ar gyfer y Dyfodol ac wedi gosod targed ar gyfer newid moddol i drafnidiaeth gynaliadwy. Wrth i ni symud i 45% o deithiau i’w gwneud ar drafnidiaeth gyhoeddus, cerdded a beicio erbyn 2040, mae angen i ni gael gwared ar rwystrau cymdeithasol a mynd i’r afael â materion cydraddoldeb fel y gall pawb yng Nghymru fwynhau buddion y newid hwn, yn enwedig y rhai heb fynediad at gar a’r rhai sy’n byw mewn ardaloedd gwledig.

“Gyda’i gilydd, bydd y blaenoriaethau newydd hyn ar wella cysylltedd digidol, cefnogi gwasanaethau lleol a gweithio gartref, ac annog pobl i ddefnyddio trafnidiaeth well, gynaliadwy yn gwella ein hiechyd, yn mynd i’r afael â thlodi ac yn agor ein system drafnidiaeth i bawb.”