Nododd Ebrill 1af ben-blwydd cyntaf Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Cychwynnodd fy siwrnai innau tua blwyddyn yn ôl pan ymunais a thîm bychan o bedwar oedd yn gweithio’n galed o swyddfa a fenthycwyd i ni gan Brifysgol Caerdydd. Roedd fy rôl gynnar yn y swyddfa yn un amrywiol iawn yn cynnwys gweinyddu, ymgysylltu, trefnu taith y Comisiynydd o gwmpas Cymru, bod yn rhan o dîm sydd ychydig yn fwy erbyn hyn, ac ennill fy mhlwyf yn y rôl newydd o fewn y tîm Polisi ac Arloesedd.

Fel un a raddiodd yn ddiweddar, mae fy mlwyddyn gyntaf yma wedi bod fel plymio ar fy mhen i mewn i waith mewnol ymarferion y sector cyhoeddus Cymreig.

Yr hyn a fu fwyaf pwerus yw’r optimistiaeth a’r egni nid yn unig o dîm y Comisiynydd, ond oddi wrth bob un rwyf wedi cwrdd â nhw drwy gydol y flwyddyn ddiwethaf sy’n credu yng ngweledigaeth y Ddeddf ac sy’n ymdrechu i sicrhau ei bod yn cael ei chyflawni. Rwyf wedi cael y pleser o weithio gyda phobl ysbrydoledig a thalentog a theimlaf yn ffodus i fod yn rhan o’r fath grŵp o unigolion cefnogol, yn cynnwys y Comisiynydd ei hunan, Sophie Howe, sy’n eich galluogi i gredu y gallwn wneud gwahaniaeth a herio’r ffordd y mae pethau ar hyn o bryd.

Rydym wedi symud o’r swyddfa y buom ynddi dros dro i’n cartref ni ein hunain yr ydym yn ei rannu gyda Chomisiynydd y Gymraeg yng Nghanol Caerdydd ac rydym wedi parhau i ddatblygu fel sefydliad. Y peth cyffrous ynglŷn â bod yn rhan o dîm sy’n esblygu’n barhaus ac sydd wedi dod at ei gilydd o bob sector ac sy’n addasu’n barhaus, yw nad yw pethau fyth yn aros yr un fath am rhy hir. Mae’r sgwrsio’n ddeinamig, y syniadau am ‘y modd y mae popeth bob amser yn cael eu gwneud’ yn cael eu cwestiynu ac mae dod i’r gwaith bob dydd yn brofiad cyffrous, am fod pob dydd yn wahanol.

Mae’r byd ehangach, wrth gwrs, wedi bod yn un o newidiadau terfysglyd. Blwyddyn sydd wedi herio fy nghredoau a fy nelfrydau ac sydd wedi taflu cysgodion o amheuaeth dros y dyfodol.

Mae materion yn ymwneud â’r newid yn yr hinsawdd, Brexit, ofn am yr economi, a fyddwn ni byth yn medru berchen ar ein tai ein hunain, swyddi a sgiliau ar gyfer y dyfodol, yn bynciau nad ydynt byth ymhell o fy nhrafodaethau gyda fy ffrindiau. Ac nid yn unig fel person ifanc Cymraeg ond fel dinesydd byd-eang, ni allaf beidio dyfalu beth fydd natur ein dyfodol?

Er bod yna lawer o farciau cwestiwn ac ansicrwydd, mae’n galonogol i fod yn rhan o sefydliad sy’n sicrhau bod y cwestiynau hyn yn aros ar yr agenda gwleidyddol. Mae’r 14 mis diwethaf wedi bod yn gyffrous, yn heriol ac wedi ail-ffurfio’r modd yr ydym yn meddwl am y dyfodol. Wrth i’n tîm weithio i bennu ein blaenoriaethau ar gyfer y chwe blynedd nesaf, mae’n bwysig ein bod yn gweithredu yn ogystal â thrafod i sicrhau ein bod yn gwneud y gwahaniaeth parhaol hwnnw.

Mae’n anodd credu pa mor gyflym mae blwyddyn wedi mynd heibio a faint yr ydym wedi ei gyflawni o fewn y cyfnod hwn, ac rwy’n llawn cynnwrf i weld beth sydd o’n blaenau yn 2017.