#22

Darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth iechyd meddwl a hunanladdiad i bob aelod o staff.

1

Problem

Mae’r Gweithgor Iechyd a Diogelwch yn amcangyfrif fod 49% o ddyddiau salwch yn deillio o bwysau gwaith, gorbryder neu iselder. Dangosodd arolwg diweddar gan Mind fod un o bob pum person yn teimlo na allen nhw ddweud wrth eu bos eu bod dan ormod o bwysau yn y gwaith, ac roedd llai na hanner y bobl a gafodd ddiagnosis o broblem iechyd meddwl wedi dweud hynny wrth ei reolwr.

2

Newid Syml

Mae’n hanfodol fod staff yn gallu adnabod iechyd meddwl drwg ac ymddygiad a allai arwain at hunanladdiad, ynddyn nhw eu hunain ac mewn eraill, a theimlo’n ddigon cryf i weithredu’n gadarnhaol. Gallai hyn olygu codi pryder gydag aelod o Adnoddau Dynol, trefnu ymweliad â’r meddyg teulu, neu gallu arwyddo pobl i gyfeiriad asiantaethau perthnasol i dderbyn cyngor a chefnogaeth.

Astudiaeth achos

Mae’r elusen Mind wedi cynhyrchu’r fideo hwn gyda Trystan yn Welsh Water - Dwr Cymru, am sut y mae hyfforddiant iechyd meddwl gan ei gyflogwr wedi’i helpu i fynd yn ôl i’r gwaith ar ôl gorfod cymryd amser i ffwrdd oherwydd iselder.

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru iachach

Cymru iachach,

You have earned...

Cymru iachach

Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymru sy’n fwy cyfartal,

You have earned...

Cymru sy’n fwy cyfartal

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd)