#

Galluogi pobl leol i wella gofod nad yw’n cael ei garu

1

Problem

Ledled Cymru, mae llai na 25% o bobl yn credu y gallan nhw effeithio ar benderfyniadau a wneir yn lleol.

2

Simple Change

Drwy ddarparu cefnogaeth i bobl sydd eisiau gwneud eu cymunedau’n lleoedd mwy deniadol i fyw, gan gynnwys pobl sy’n byw mewn cymdeithasau tai, rydych chi’n helpu i ddod â phobl ifanc at ei gilydd sy’n ymrwymedig i drawsnewid lleoedd digariad yn lleoedd y maen nhw’n falch ohonyn nhw. Yn aml, bydd y prosiectau hyn yn datblygu partneriaethau cryf gyda sefydliadau cymunedol a chymdeithasau tai, ac mae cynlluniau a gyd-gynlluniwyd ac a ddatblygwyd gan y gymuned gyfan yn cynyddu ymdeimlad o falchder mewn lle.

Space Saviours

Drwy ddarparu cefnogaeth i bobl sydd eisiau gwneud eu cymunedau’n lleoedd mwy deniadol i fyw, gan gynnwys pobl sy’n byw mewn cymdeithasau tai, rydych chi’n helpu i ddod â phobl ifanc at ei gilydd sy’n ymrwymedig i drawsnewid lleoedd digariad yn lleoedd y maen nhw’n falch ohonyn nhw. Yn aml, bydd y prosiectau hyn yn datblygu partneriaethau cryf gyda sefydliadau cymunedol a chymdeithasau tai, ac mae cynlluniau a gyd-gynlluniwyd ac a ddatblygwyd gan y gymuned gyfan yn cynyddu ymdeimlad o falchder mewn lle.

Resources

More Information about: Galluogi pobl leol i wella gofod nad yw’n cael ei garu

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru gydnerth

Cymru gydnerth,

You have earned...

Cymru gydnerth

Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau iach gweithredol sy’n cynnal cydnerthedd cymdeithasol, economaidd ac ecolegol ynghyd â’r gallu i addasu i newid (er enghraifft newid yn yr hinsawdd)

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymru o gymunedau cydlynus,

You have earned...

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang,

You have earned...

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang