#45

Ystyried cefnogi cymunedau a / neu eich sefydliad i ddod yn ddementia-gyfeillgar

1

Problem

Mae dementia’n broblem iechyd cyhoeddus fawr yng Nghymru, ble mae tua 42,000 o bobl yn byw gyda dementia. Wrth i bobl fyw’n hŷn, ac wrth i’r gyfran o bobl dros 65 gynyddu, dyma her allweddol i’n cymunedau yn y dyfodol.

2

Newid Syml

Pan fydd ein cymunedau a’n sefydliadau’n dod yn ddementia-gyfeillgar, rydym ni’n helpu i wella cynhwysiant ac ansawdd bywyd pobl â dementia mewn sawl ffordd, gan gynnwys adeiladu ymddiriedaeth, cryfhau rhwydweithiau a chyfalaf cymdeithasol, a all weithio er budd pawb.

Ddementia-gyfeillgar

Video Caption

Resources

More Information about: Ystyried cefnogi cymunedau a / neu eich sefydliad i ddod yn ddementia-gyfeillgar

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymru o gymunedau cydlynus,

You have earned...

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da

Cymru iachach

Cymru iachach,

You have earned...

Cymru iachach

Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang,

You have earned...

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang

Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang