#54

Cymryd rhan yn y Diwrnod Chwarae Cenedlaethol

1

Problem

Gwyddom ers cryn amser fod gan chwarae rôl sylweddol mewn adeiladu sgiliau cyfathrebu a chymdeithasu, gwerthfawrogiad esthetig, creadigrwydd a datrys problemau. Mae astudiaethau hefyd yn cadarnhau fod chwarae’n ffactor sylweddol mewn datblygu ffibrau ymenyddol a chyhyrol, a’n gallu i feddwl yn adlewyrchol. Yr enw a roddir i’r cysyniad fod colli cyfle i chwarae yn andwyol i blant o ran datblygiad yw ‘Diffyg Chwarae’.

2

Newid Syml

Drwy ymwneud â Diwrnod Chwarae Cenedlaethol, cefnogi ac annog teuluoedd i gymryd rhan drwy eich cymuned, neu fod yn rhan o’i ddatblygiad, rydych chi’n dathlu hawl plentyn i chwarae.

Nodau llesiant yr ydych wedi cyfrannu atynt

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu,

You have earned...

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a chwaraeon a gweithgareddau hamdden

Cymru iachach

Cymru iachach,

You have earned...

Cymru iachach

Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymru o gymunedau cydlynus,

You have earned...

Cymru o gymunedau cydlynus

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da