Newyddion

6/2/17 Preifat: Sophie Howe

Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol yn fframwaith ar gyfer trawsnewid nid blwch ticio

Gall deddfwriaeth newydd arwain at fwrlwm o weithgaredd a biwrocratiaeth. Os mai chi sy’n gyfrifol am wneud yn siŵr bod eich sefydliad yn cael ei ddiogelu, yna mae diwylliannau sefydliadol...

12/7/16 Preifat: Sophie Howe

Angen gweithredu ar frys i amddiffyn cymunedau rhag y newid yn yr hinsawdd medd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae angen gweithredu’n fwy grymus a ffocysu’n well os yr ydym i amddiffyn cymunedau rhag peryglon y Newid yn yr Hinsawdd, medd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru.

20/9/18 Preifat: Sophie Howe

Angen mwy o benderfynu blaengar i sicrhau effaith hirdymor ar ymdrin â phroblemau mwyaf Cymru

Wrth ymateb i adroddiad ‘Llesiant Cymru’ Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd heddiw, meddai Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru.

3/11/16 Preifat: Sophie Howe

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn herio Gwasanaethau Cyhoeddus i adeiladu sgwrs ddilys gyda’r cyhoedd

Dywedodd Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, yn ei haraith yng Nghynhadledd Flynyddol Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, “Mae’n rhaid i’r mater sy’n ymwneud â ph’un a fyddwn yn cael y Gymru...

28/2/19 Preifat: Sophie Howe

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i Gymru’n cyhoeddi enw’r Bardd Preswyl cyntaf

Mae Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i Gymru’n falch iawn o gyhoeddi mai’r bardd perfformio Ruth Evans, neu Rufus Mufasa, sydd wedi cael ei dewis fel y Bardd Preswyl cyntaf...

8/3/19 Preifat: Sophie Howe

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru’n cyhoeddi rhoi tâl absenoldeb i staff sy’n ffoi rhag cam-drin domestig

I nodi Diwrnod Rhyngwladol Menywod, mae Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, wedi cyhoeddi polisi staff newydd sy’n rhoi cefnogaeth a thâl absenoldeb i staff sy’n dioddef cam-drin domestig, er...

30/6/16 Preifat: Sophie Howe

Barn y Comisiynydd ar yr Refferendwm yr UE

Petai Llywodraeth y DU wedi ei rhwymo gan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, a fyddai Refferendwm yr UE wedi digwydd?

21/9/18 Preifat: Sophie Howe

Beth sydd gan heddwch i’w wneud â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol?

Beth ydyn ni’n ei olygu pan fyddwn ni’n sôn am Gymru a heddwch, a beth sydd gan heddwch i’w wneud â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol?

28/3/19 Preifat: Sophie Howe

Big Moose wedi ei ddewis fel Elusen Staff Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru y Flwyddyn

Mae siop goffi menter gymunedol seiliedig yng Nghaerdydd, sy’n cynnig cyfle cyflogaeth i bobl ddigartref, wedi cael ei dewis gan aelodau tîm swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol fel eu helusen flynyddol...

12/9/18

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru’n galw ar Lywodraeth Cymru i fod yn ddewr wrth fuddsoddi mewn trafnidiaeth, wrth i adroddiad newydd ddangos diffyg uchelgais yng nghynnig Llwybr Du yr M4

Mae adroddiad newydd a gyhoeddir heddiw gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru, Sophie Howe, yn dangos sut y gallai Cymru drawsnewid ei system drafnidiaeth drwy fuddsoddi mewn trafnidiaeth gyhoeddus, teithio llesol...

6/6/17

Blog gwadd gan Sian Tomos, Cyngor Celfyddydau Cymru, Drwy fuddsoddi yn ein hartistiaid rydym yn buddsoddi yn ein dyfodol

Wrth i mi ysgrifennu, mae’r Arlywydd Trump yn debygol o dynnu Unol Daleithiau America allan o’r cytundeb hinsawdd byd-eang.

4/10/18 Preifat: Sophie Howe

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn chwilio am Fardd Preswyl

Mewn cydweithrediad â Llenyddiaeth Cymru mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn falch i ddatgan eu bod yn chwilio am Fardd Preswyl Cenedlaethau’r Dyfodol; cyfle newydd a chyffrous i fardd sy’n datblygu...

25/7/17 Preifat: Sophie Howe

Bydd meddwl yn yr hirdymor yn penderfynu pa fath o Gymru a garem

Cyhoeddir adroddiad pwysig cyntaf Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ar lesiant Cymru yn awr ac yn y dyfodol

24/10/18

Bydd rhaid i ni newid y ffordd yr ydym yn cyflwyno sgiliau ar gyfer y dyfodol – David Hagendyk, Sefydliad Dysgu a Gwaith

Does dim prinder dadl a dadansoddiad ynghylch anghenion sgiliau economïau modern y dyfodol. O leddfu’r newid yn yr hinsawdd i effaith awtomatiaeth, mae yna dystiolaeth gynyddol a fedr bwyntio gwneuthurwyr...

13/4/17

Galw pob Arwr Sero

Ddeng mlynedd yn ôl lansiodd y Ganolfan Technoleg Amgen (CAT) adroddiad arloesol – Prydain ddi-garbon – oedd yn dangos bod gennym y dechnoleg a’r datrysiadau i leihau allyriadau carbon i...

13/6/16 Preifat: Sophie Howe

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol i wneud ymddangosiad cyntaf yng Ngŵyl y Gelli cyntaf

Bydd Sophie Howe, y Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol newydd ar y llwyfan yng Ngŵyl y Gelli eleni

19/1/17 Preifat: Sophie Howe

Cynlluniau Datblygu Lleol Caerdydd

Yn dilyn materion yn ymwneud â Chynlluniau Datblygu Lleol Caerdydd, mae Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol wedi egluro’r cyngor a roddwyd ganddi eisoes i wleidyddion lleol mewn perthynas â’i phwerau...

17/9/18

Dyfodol trafnidiaeth yn y prifddinas – blog gwadd gan y Gynghorydd Caro Wild

Mae Caerdydd yn lle gwirioneddol gyffrous ar hyn o bryd, Mae gennym ddinas ifanc sy’n tyfu’n gyflym, gyda swyddi’n cael eu creu, tai’n cael eu hadeiladu a gwerth biliwn o...

Subscribe to our Newsletter

Receive the latest news and updates from The Future Generations Commissioner for Wales

We never share your information.