Bod yn rhan o fudiad dros newid

I’r pum cenhadaeth yn ein strategaeth 2024 – 2030, Cymru Can, bydd angen i ni gydweithio’n eang a chynnwys pobl ar draws sectorau, ledled Cymru. 

Er mwyn cyflawni newid hirdymor ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol, bydd angen mudiad eang iawn dros newid, gan ysgogi pobl o bob cefndir i fod yn rhan o’r gwaith o newid sut rydym yn byw, yn gweithio ac yn cynllunio ar gyfer y dyfodol. 

Ni fyddwn yn cyflawni dim o hyn ar ein pennau ein hunain. Camau nesaf y gwaith hwn fydd ymuno â sefydliadau ac ysgogwyr newid a all ein helpu i gael yr effaith fwyaf posibl. 

Bydd ymgysylltu â Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ac ar bob lefel o fewn cyrff cyhoeddus yn hanfodol, gan gynnwys cydweithredu agos â sefydliadau sydd hefyd yn cefnogi Cymru i gyflawni’r Ddeddf, fel Archwilio Cymru, Llywodraeth Cymru, Academi Wales a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Rydym hefyd yn cydnabod y rhan y mae’r rhwydwaith enfawr o gynghorau tref a chymuned yn ei chwarae. 

Nid yw gwasanaethau cyhoeddus yn bodoli ar eu pen eu hunain – elfen allweddol o Cymru Can yw parhau i weithio gyda’r sector gwirfoddol, grwpiau cymunedol, y sector busnes, addysg uwch ac addysg bellach, sefydliadau ymchwil, melinau trafod a chyda chyd-gomisiynwyr, sy’n deall beth gwaith a, rhyngddynt, dal liferi ar gyfer newid. 

Wrth fwrw ymlaen gall Cymru Can wneud y canlynol: 

  • Ceisio a gwerthfawrogi arbenigedd annibynnol, profiadau byw a lleisiau amrywiol. 
  • Deall ein rôl unigryw wrth fynd i’r afael â materion cymhleth.
  • Rhannu’r hyn a ddysgwyd, ymhelaethu ar negeseuon eraill ac eirioli gyda’ch gilydd lle bo angen.
  • Gwrando ar yr hyn y mae pobl yn ei ddweud wrthym am yr hyn sy’n gweithio, beth sydd angen ei newid a ble rydym yn y sefyllfa orau i helpu i hynny ddigwydd.
  • Hyrwyddo lle Cymru ar lwyfan y byd.

Bydd yr ymglymiad a’r cyd-gynhyrchu a’n harweiniodd at Cymru Can yn sail i’n gwaith wrth symud ymlaen, gan gynnwys wrth i ni baratoi ar gyfer Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2025 nesaf. 

Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o’n pum maes cenhadaeth, cysylltwch â ni i drafod sut y gallem gydweithio. Gallwch anfon e-bost atom yn cysylltwchani@cenedlaethaurdyfodol.cymru.