Cyrff Cyhoeddus

Cyrff Cenedlaethol

Amgueddfa Cymru

Chwaraeon Cymru

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Llywodraeth Cymru

Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Awdurdodau Lleol

Cyngor Bro Morgannwg

Cyngor Bwrdeistref Blaenau Gwent

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Cyngor Caerdydd

Cyngor Gwynedd

Cyngor Sir Benfro

Cyngor Sir Caerfyrddin

Cyngor Sir Casnewydd

Cyngor Sir Ceredigion

Cyngor Sir Ddinbych

Cyngor Sir Fynwy

Cyngor Sir y Fflint

Cyngor Sir Ynys Môn

Dinas a Sir Abertawe

Byrddau Iechyd Lleol

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Awdurdodau Tân ac Achub

Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Awdurdod Tân ac Achub De Cymru

Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru

Awdurdodau Parciau Cenedlaethol

Arfordir Penfro

Bannau Brycheiniog

Eryri