Cyrff Cyhoeddus

Cyrff Cenedlaethol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Awdurdodau Lleol

Dinas a Sir Abertawe

Byrddau Iechyd Lleol

Awdurdodau Tân ac Achub

Awdurdodau Parciau Cenedlaethol