Cyrff Cyhoeddus

Ar hyn o bryd mae 48 corff cyhoeddus yn ddarostyngedig i ddyletswyddau’r Ddeddf.

Mae’r Ddeddf yn gosod dyletswydd llesiant ar 48 corff cyhoeddus yng Nghymru. Gallwch ddod o hyd i’r rhain trwy ymweld â’u gwefannau isod. Mae’r mwyafrif o’r cyrff cyhoeddus hyn hefyd yn aelodau o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus.

Mae’r Comisiynydd yn gweithio gyda’r cyrff hyn mewn sawl ffordd. Ei phrif ddyletswyddau yw hyrwyddo datblygu cynaliadwy, gan annog cyrff cyhoeddus i roi mwy o ystyriaeth i’w heffaith hirdymor, a monitro ac asesu i ba raddau y mae’r cyrff cyhoeddus yn cyflawni eu hamcanion llesiant. Mae gan y Comisiynydd y pŵer hefyd i gynnal adolygiadau i ddarganfod i ba raddau y mae cyrff cyhoeddus yn cyflawni eu dyletswyddau ac fel canlyniad roi argymhellion iddynt. 

Mae hyn yn golygu darparu cyngor mewn sawl ffordd i annog cyrff cyhoeddus i ddefnyddio’r Ddeddf wrth gynllunio, wrth wneud penderfyniadau a’u cyflwyno, megis trwy gynhyrchu adnoddau mewn cydweithrediad â nhw’; darparu cyngor ysgrifenedig sy’n asesu i ba raddau y maent wedi cyflawni eu hamcanion llesiant; gweithio gyda nhw i gynnal adolygiadau, a darparu cefnogaeth neu hyfforddiant dwys. Bwriad y gwaith y mae’r Comisiynydd yn ei wneud ar lefel y Llywodraeth yw helpu cyrff cyhoeddus i wneud y Ddeddf hyd yn oed yn haws i’w chymhwyso i bopeth y maent yn ei wneud.

Cyrff Cenedlaethol

Cyfoeth Naturiol Cymru

Awdurdodau Lleol

Dinas a Sir Abertawe

Byrddau Iechyd Lleol

Awdurdodau Tân ac Achub

Awdurdodau Parciau Cenedlaethol